MDDP Akademia Biznesu > Rekrutacja

Rekrutacja

Jak zgłosić swój udział w Projekcie?

KROK 1 → Zapoznaj się z wymaganiami dotyczącymi Uczestników/Uczestniczek i Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie
KROK 2A → Wypełnij Elektroniczny formularz zgłoszeniowy (preferowana metoda – pozwoli na przyśpieszenie procesu rekrutacji)
KROK 2B → lub pobierz wersję edytowalną dokumentów rekrutacyjnych z zakładki Do pobrania, wydrukuj je, poprawnie wypełnij i podpisz a następnie wyślij do nas pocztą/kurierem, mailowo w skanach lub dostarcz osobiście do Biura Projektu.
KROK 3 → Odbierz maila z informacją o zakwalifikowaniu do Projektu, wymaganymi dokumentami oraz dalszą instrukcją.
KROK 4 → Odbierz maila z harmonogramem szkoleń
KROK 5 → Po zebraniu wymaganej liczby Uczestników/czek grupy szkoleniowej, odbierz maila z informacją o terminie szkolenia i danych niezbędnych do zalogowania na platformę szkoleniową.

W razie pytań, w każdej chwili możesz skontaktować się z naszym biurem.
Dane znajdziesz w zakładce → KONTAKT »

Projekt jest adresowany do 510 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia, jak i rozpoczęcia udziału w Projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
a) miejsce pracy – instytucja systemu pomocy społecznej i integracji społecznej z terenu woj. łódzkiego i mazowieckiego,
b) stanowisko – pracownik świadczący usługi aktywizacji i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

UWAGA: Aby uczestniczyć w Projekcie, należy spełnić oba ww. kryteria!

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących:
a) osoby zatrudnione na stanowisku pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej – 5 pkt.,
b) osoby, które dotąd nie brały udziału w szkoleniach – 4 pkt.,
c) osoby zatrudnione w miejscowościach gminnych – 3 pkt.

Od listopada 2020 r. prowadzony jest nabór zgłoszeń do udziału w Projekcie.

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie

Dokumenty wymagane na etapie rekrutacji:
a) Formularz zgłoszeniowy,
b) Załączniki do formularza zgłoszeniowego,
c) Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia Kandydata/Kandydatki, potwierdzający przynależność do grupy osób z niepełnosprawnością/ami (w przypadku osób z niepełnosprawnościami).

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem:
A. Formularza zgłoszeniowego on-line
lub
B. W przypadku wypełniania dokumentów w wersji papierowej, które dostępne są w zakładce Do pobrania oraz w Biurze Projektu:
a. elektronicznie pod adresem mailowym: biuro@akademiapomocyspolecznej.pl (podpisane skany dokumentów),
b. listownie/ kurierem,
c. osobiście w Biurze Projektu.

Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnościami, bez względu na cechy społeczno-demograficzne. Proces będzie prowadzony w oparciu o niedyskryminujące kryteria kwalifikacji z zachowaniem założeń projektowych.

W przypadku, gdy do Projektu zgłosi się większa liczba osób niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego