MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna, numer Projektu: POWR.02.05.00-00-0365/19.

Projekt „Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2021 r. na terenie makroregionu VI – woj. mazowieckie i łódzkie.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz w zakresie zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszarów pomocy społecznej i integracji przez kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (w szczególności pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej) zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Grupę docelową stanowi 510 (459K, 51M) kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej [IPSiIS], czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Kluczowi pracownicy to osoby zajmujące się bezpośrednią pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w formie usług aktywizacyjnych, pracy socjalnej i innych usług społecznych, w szczególności pracownicy socjalni i aspiranci pracy socjalnej.

Instytucje pomocy i integracji społecznej to jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnictwo w szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne!

Uwaga: Z powodu wystąpienia stanu pandemii na terenie kraju, do odwołania wszystkie szkolenia w ramach projektu realizowane są w formie ZDALNEJ w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy internetowej.

Wymiar czasowy realizacji każdego z tematów wynosi 16 godz. dydaktycznych (2 dni x 8 godz.)

Zapraszamy do zapoznania się z listem polecającym wystosowanym przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, rekomendujący udział w działaniach realizowanych w ramach projektu.

LIST POLECAJĄCY »

Proponowany zakres tematyczny szkoleń obejmuje poniższe zagadnienia (do wyboru):

1. Zmiany przepisów dotyczących domów pomocy społecznej, w tym odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, kierowania do domów pomocy społecznej osób wymagających tego rodzaju wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi i osób niepełnosprawnych.

2. Szkolenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom domów.

3. Zmiany dotyczące środowiskowych domów samopomocy, w tym wprowadzone w związku z wejściem w życie Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

4. Zmiany przepisów w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w mieszkaniach chronionych.

5. Realizacja działania 4.7. Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, (tworzenie mieszkań chronionych i mieszkań wspomaganych dla osób niepełnosprawnych) grupa docelowa programu.

6. Zmiany przepisów prawa w obszarze przeciwdziałania bezdomności.

7. Zmiany w zakresie dostosowania przepisów ustawy o pomocy społecznej do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) tzw. RODO.

8. Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

9. Program „Posiłek w szkole i w domu” – aspekty prawne realizacji.

10. Program „Opieka 75+”, – możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez gminy w roku 2019 (i w kolejnych latach) w zakresie realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym.

11. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych – aspekty prawne.

12. Działania wynikające z Rządowego Programu Dostępność Plus.

13. Prawne aspekty działań wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

14. Zmiana przepisów ustawy o pomocy społecznej – nowelizacja ustawy jest w trakcie prac legislacyjnych.

Wartość Projektu: 1 084 252,80 zł
Dofinansowanie z UE: 913 808,25 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego