Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej

Projekt „Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 – Skuteczna pomoc społeczna, numer Projektu: POWR.02.05.00-00-0365/19.

Projekt „Akademia Rozwoju Kadr Pomocy Społecznej” jest realizowany w okresie od 01.01.2020 r. do 31.10.2021 r. na terenie makroregionu VI – woj. mazowieckie i łódzkie.

Celem Projektu jest podniesienie kompetencji w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej, wprowadzonych w ustawie z dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej oraz w zakresie zmian wprowadzonych w innych ustawach dotyczących obszarów pomocy społecznej i integracji przez kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej (w szczególności pracowników socjalnych i aspirantów pracy socjalnej) zatrudnionych na terenie woj. mazowieckiego i łódzkiego.

Grupę docelową stanowi 510 (459K, 51M) kluczowych pracowników instytucji pomocy społecznej i integracji społecznej [IPSiIS], czyli osób świadczących usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Kluczowi pracownicy to osoby zajmujące się bezpośrednią pomocą osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym w formie usług aktywizacyjnych, pracy socjalnej i innych usług społecznych, w szczególności pracownicy socjalni i aspiranci pracy socjalnej.

Instytucje pomocy i integracji społecznej to jednostki organizacyjne pomocy społecznej wymienione w ustawie o pomocy społecznej oraz podmioty, o których mowa w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

Uczestnictwo w szkoleniach realizowanych w ramach projektu jest bezpłatne!

Całkowita wartość Projektu: 1 084 252,80 zł
Kwota dofinansowania: 1 051 724,80 zł

Projekt dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego